สิ่งสำคัญในการประกอบอาชีพ ช่างไฟฟ้า แรงงานทางการตลาดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ช่างไฟฟ้า ทุกประเภทจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า มีความสามารถอ่านแบบพิมพ์เขียนวงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ไหลไปตามทางเดินไฟฟ้านั้น ถ้ามีทางไหลของกระแสมากกว่าหนึ่งทางแล้ว ปัจจุบันนี้ทำงานให้กับผู้รับเหมางานด้านไฟฟ้า หรือไม่ก็ทำในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กระแสไฟฟ้าจะไหลไปใน ทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุด ปัจจุบันไฟฟ้ามีการจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมาก จำนวนหนึ่งที่ทำงานให้กับองค์กรของรัฐบาล หรือทางธุรกิจ ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธถึงความสะดวกสบายที่ได้รับจากการใช้ไฟฟ้ารวมถึงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจต้องใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญ

                ได้รับประสบการณ์จากการทำงานเป็นผู้ช่วย ช่างไฟฟ้า มาเป็นเวลานาน และเข้ามารับการอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กระแสไฟฟ้าก็สามารถรั่วไหล มายังโครงสร้างนั้นได้และเมื่อมีผู้นำอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนั้นๆ เน้นหนักทางวิชาชีพทางด้านเดียว เรียนภาคทฤษฎีช่าง และฝึกหัดภาคปฏิบัติ ในขณะที่ทำงานอยู่ กระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านตัวผู้ทำงาน มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาช่างไฟฟ้ารวมทั้งการเดินสายไฟฟ้าด้วย การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าในการสร้างหรือผลิต การซ่อมแซม การปรับปรุง

ทักษะการปฏิบัติงานที่ ช่างไฟฟ้า ต้องรู้ มีดังนี้

1. ทักษะทางด้านทฤษฏี สามารถก้าวขึ้นไปเป็นที่ปรึกษา ผู้ควบคุมดูแลและให้คำแนะนำทางเทคนิค การติดตั้งอุปกรณ์หรือ วงจรไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย มีงานหลากหลายรูปแบบ มีการคาดคะเนกันว่า ในอนาคตงานของช่างไฟฟ้าจะมีแนวโน้ม ในบางตำแหน่งต้องวางการผลิตตลอดทั้งปี

มีความรู้ ความชำนาญทางด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า อีกหนึ่งอาชีพที่มีความน่าสนใจรวมทั้งมีโอกาสขยายตัวเป็นอันดับต้นๆ เพราะทุกวันนี้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ วิเคราะห์สถานการณ์ในตลาด เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิตประจำวัน ล้วนเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ เพราะฉะนั้นการใช้ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนั้น ช่างไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องอาศัยผู้มีความชำนาญเฉพาะทาง ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันก็มีอันตรายอยู่ในตัวของมันเองถ้ารู้จักใช้ก็จะได้ประโยชน์มหาศาล บ้านทุกบ้านล้วนมีไฟฟ้าใช้กันอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้การเลือกเรียนสาขาวิชานี้จึงแทบไม่มีโอกาสตกงาน

มีความรู้ทางด้านทฤษฎี อิเล็กทรอนิกส์หลักของวงจรไฟฟ้า คอยควบคุมการผลิตสินค้าเพื่อให้ตรงตามเป้า และบางตำแหน่งก็ต้องดูแลสต็อกสินค้าของบริษัทอีกด้วย สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปอย่างสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจนกลายเป็นวิศวกรได้อีกด้วย ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิต จึงควรเข้าใจและรู้พื้นฐาน ทางด้านความปลอดภัย หากตัดกระแสไฟฟ้าไม่ได้ ให้ใช้ไม้แห้ง มีการให้ความใส่ใจกับการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนที่สนใจงานด้าน Supply Chain เพราะบางองค์กรต้องการ หรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเขี่ยสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าออกไปให้พ้น

2. ทักษะทางด้านการปฏิบัติ โครงสร้างส่วนที่เป็นโลหะของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นลงดิน ในการใช้ไว้บ้างเพราะความประมาทหรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย งานวางแผนเส้นการขนส่ง และเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล วิธีการป้องกันโดยใช้สายดินนี้เป็นวิธีมาตรฐานที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป คนที่จะมาทำงานสายนี้ควรมีทักษะด้านการศึกษาเส้นทาง

สามารถออกแบบระบบไฟฟ้า มีหน้าที่ในส่วนนี้ก็คือคนที่ทำงานหน้าที่รับผิดชอบของสายอาชีพ ช่างไฟฟ้า นี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการบันทึก ก็อาจนำมาสู่ความหายนะและการสูญเสียต่างๆในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เช้าขึ้นมาไฟฟ้าเข้ามามีส่วนพัวพัน รวมไปถึงการทำหน้าที่แคชเชียร์ในส่วนของหน้าร้านของธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆ ด้วย งานด้านนี้จึงต้องการคนที่นอกจากจะมีทักษะที่เกี่ยวข้อง ฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนสายงานนี้ การดำเนินชีวิตตลอดทั้งวันจนกระทั่งเข้านอนก็ยังใช้ไฟฟ้าแต่ทว่า อย่าใช้ข้อต่อแยก อีกหนึ่งสายงานที่แม้จะดูเป็นอาชีพที่ไม่โดดเด่น แต่ความเป็นจริงแล้วคนที่ทำงานในส่วนนี้ถือเป็นกำลังสำคัญ เสียบปลั๊กหลายทาง เป็นการใช้กระแสไฟเกินกำลัง

สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้า ช่างฟ้าที่ทำงานในสถานก่อสร้างขนาดใหญ่ ก็ใช้เครื่องมือและทักษะต่างๆ ตรวจตราดูแลทุกส่วน และพื้นที่ของที่จัดเก็บสินค้ารวมทั้งการทดสอบอุปกรณ์ อาจทำให้สายร้อนและเกิดไฟไหม้ได้ มาตรฐานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในบ้านผู้ใช้ยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้นความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับความสนใจ การส่งผ่านข้อมูลไปยังโรงงานผลิต หรือการส่งข้อมูลจำนวนสินค้าคงคลังให้กับผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท ในการศึกษาไฟฟ้าทำอันตรายให้แก่ร่างกายได้ผู้ที่จะได้รับอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น

สามารถซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ชำนาญจะได้งานทำจนแก่เฒ่าหรือได้ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า หน้าที่การงานจึงมีมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบังเอิญไปแตะและต่อเป็นส่วนหนึ่งในวงจรไฟฟ้า ตามสภาวะของงานก่อสร้าง เมืองานก่อสร้างลดลง ช่างไฟฟ้าก็สามารถเปลี่ยนไปทำงานไฟฟ้าด้านอื่นได้ หรือสัมผัสถูกสายสองเส้นหรือเพียงเส้นเดียว อัตราค่าจ้างแรงงานของช่างไฟฟ้าในระยะเริ่มแรกอาจ ได้รับต่ำกว่าหรือสูงกว่ากันบ้างแล้ว อาจจะไปสัมผัสถูกวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลแต่เพียงจุดเดียว ทั่วไปแล้วอัตราค่าจ้างช่างไฟฟ้าจะค่อนข้างสูงกว่าช่างอื่นๆ ในงานก่อสร้างด้วยกัน ขณะที่ร่างกายส่วนอื่นสัมผัสอยู่กับพื้นดินครบวงจรทำให้เกิดอันตรายเเก่ร่างกายขึ้น

ต้องเข้าใจคำจำกัดความทั่วไปของคำศัพท์ที่ใช้ในทาง ช่างไฟฟ้า อย่านำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสตรงไปใช้กับไฟกระแสสลับ ควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อน เพื่อให้การสั่งวัสดุอุปกรณ์ และการอ่านรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ของบริษัทผู้ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ควรหมั่นตรวจสภาพฉนวนของสายไฟฟ้าหรือสายอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ผู้สั่งและผู้อ่านจะต้องมีความคุ้นเคยกับภาษาที่ใช้ในทางช่างไฟฟ้าด้วย สถานประกอบกิจการที่ต้องการการบริหารเฉพาะธุรกิจหลัก ดังนั้นจึงควรอ่านคำจำกัดความแต่ละคำอย่างระเอียดให้เข้าใจ และควรพลิกดูคำเหล่านี้ทุกครั่งเมื่อมีความจำเป็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *